สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน

รายละเอียด
ตั้งอยู่ที่วัดบางแตน วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าก่อตั้งมานาน
กว่า 200ปีจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ทราบว่าวัดนี้เดิมชื่อ
วัดสีลาดสัดทาทำ
ต่อมาเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าเสด็จมาตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนบุรี
ได้ทรงมีรับสั่งให้ใช้ชื่อวัดตามชื่อตำบลที่ตั้งอยู่วัดนี้จึงได้ชื่อว่า
วัดบางแตนตั้งแต่นั้นมา
ประวัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ 
วัดนี้เคยเป็นที่ประทับพักแรมของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จประพาสมณฑล
ปราจีนบุรี พ.ศ.2451

วัดบางแตนได้รับการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณจากกรมการ
ศาสนากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น ในปี
พ.ศ.2536 และวัดที่จัดอุทยานการศึกษาดีเด่นในปี พ.ศ.2536
ภายในวัดด้านนอกจัดแสดงเรือบิณฑบาตพระราชทาน 
จากพระพุทธเจ้าหลวง
ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบางแตนจัดแสดงพระพุทธรูป
สมัยต่าง ๆ พระเครื่อง ปิ่นโตสมัยรัชกาลที่ 5ธงช้างเผือก เครื่อง
ถ้วยชาม ตะเกียงคัมภีร์ใบลาน ฯลฯ
สิ่งที่จัดแสดงทรงคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์และคุณค่า
ทางโบราณวัตถุอย่างยิ่ง
ลักษณะเด่น
-เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
-เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนชุมชน 
-รวมความรู้ด้านหัตถกรรมพื้นเมือง 
-เข้าถึงสะดวก
ประวัติ
ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกง เดิมชื่อวัดสีลาดสัดทาทำ เป็นวัดเก่าแก่ก่อตั้งมานานกว่า 200 ปี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอาคารถาวร 2 ชั้น จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และศิลปวัตถุต่างๆ ของวัด เช่น พระพุทธรูป เรือบิณฑบาตที่รัชกาลที่ 5 พระราชทานให้อดีตเจ้าอาวาสวัดบางแตน ตลอดจนเครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน ตะเกียงเจ้าพายุ อีกส่วนหนึ่งเป็นโรงไม้ยาวที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน แบ่งตามการใช้สอย เช่น เครื่องมือทำนา เครื่องมือหาปลาและเรือยาว ที่บอกเล่าสภาพการดำรงชีวิตของชาวบางแตนในอดีต ด้วยเหตุนี้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางแตนจึงเป็นแหล่งความรู้ประจำท้องถิ่น ที่ให้การศึกษาให้ทราบถึงตัวตนของบ้านบางแตนทั้งภายในและภายนอก

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
 • กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
 • กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
 • กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 17:00
วันจันทร์:
08:00 - 17:00
วันอังคาร:
08:00 - 17:00
วันพุธ:
08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 17:00
วันศุกร์:
08:00 - 17:00
วันเสาร์:
08:00 - 17:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
ทุกวัน

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
100

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ป้ายสื่อความหมาย
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • คัดแยกขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • ระบบน้ำใช้
 • ประปา

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
อำเภอบ้านสร้าง
วัดบางแตน ตำบล/แขวงบางแตน อำเภอ/เขตบ้านสร้าง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
037 295179

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา