สถานที่ท่องเที่ยว

สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว

รายละเอียด
ตั้งอยู่ที่บ้านผาเบียด หมู่ที่ ๒ ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูชํา
ผักหนาม เนื้อที่รวม ๑๖๐ ไร่ โดยกรมป่าไม้ (เดิม) ได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๖ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและใช้เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป และชาวอําเภอคอนสารนับถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา
เดือน ๕ ของทุกปี ชาวอําเภอคอนสาร จะทําพิธี “สรงน้ําผุด” ขึ้น ซึ่งชาวบ้านจะทําพิธีนี้เป็นประจําทุกปีสืบทอด
กันมาเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน
 
ประวัติ
ความเป็นมาของน้ําผุดทัพลาวแหล่งต้นน้ําทางธรรมชาติที่สําคัญอีกสายหนึ่งของอําเภอคอนสาร ได้ใช้ลํา
น้ําสายนี้เพื่อการบริโภค อุปโภค และใช้ในการเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่ ในอดีตได้มีผู้สูงอายุเข้ามาอาศัย
อยู่ก่อนที่จะตั้งหมู่บ้านผาเบียดขึ้น ได้เล่าประวัติเกี่ยวกับน้ําผุดแห่งนี้และมีราษฎรที่มีที่ดินติดกับสวนรุกขชาติ
น้ําผุดทัพลาวห่างจากจุดน้ําผุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ขุดบ่อเลี้ยงปลา และพบโครงกระดูกมนุษย์
จํานวน ๔-๕ โครง พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ของคนในอดีต ที่คาดว่าน่าจะเป็นทหารลาวที่เคยมาตั้งพักกองทัพ
บริเวณนี้ ซึ่งจากคําบอกเล่าของผู้สูงอายุสืบต่อกันมา จึงมีความเห็นตรงกันว่า “น้ําผุดแห่งนี้ในอดีตต้องมีคน
ลาวมาปลูกทับ (ที่พักอาศัย) เพื่ออยู่อาศัยหรือมีทหารกองทัพลาวเดินทัพผ่านมาพบ และใช้เป็นที่พักกองทัพ
เพื่อสะสมเสบียงก่อนจะเคลื่อนทัพผ่านไป คนในอดีตจนถึงปัจจุบันจึงพากันเรียกว่า “น้ําผุดทัพลาว” สืบต่อกันมา

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่มสตรี
 • กลุ่มมุสลิม
 • กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
 • กลุ่ม Wedding & Honeymoon
 • กลุ่ม Health & Wellness
 • กลุ่ม Soft Adventure & Ecotourism
 • กลุ่ม Volunteer Tourism
 • กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
 • กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:00 - 18:00
วันจันทร์:
08:00 - 18:00
วันอังคาร:
08:00 - 18:00
วันพุธ:
08:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี:
08:00 - 18:00
วันศุกร์:
08:00 - 18:00
วันเสาร์:
08:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
 

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
100 คัน

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • เตาเผาขยะ
 • รีไซเคิลขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • เครื่องปั่นไฟ
 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • แหล่งน้ำธรรมชาติ
 • ประปา

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • ถังดับเพลิง
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • หน่วยปฐมพยาบาล
 

ระบบการสื่อสาร

 • สัญญาณโทรศัพท์

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว
บ้านผาเบียด หมู่ 2 ตำบล/แขวงห้วยยาง อำเภอ/เขตคอนสาร ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา