ปฏิทินท่องเที่ยววิถีไทย

หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง

รายละเอียด
“โคกโก่งถิ่นผู้ไทย ใสสดน้ำตกตาดสูง ท้องทุ่งทิวเขางาม นามระบือผานางแอ่น ดินแดนผู้สาวซับ” นี่คือคำขวัญของบ้านโคกโก่ง หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 90 กิโลเมตร

บ้านโคกโก่ง เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก สภาพภูมิอากาศค่อนข้างเย็น อาชีพหลัก คือเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ เดิมชาวผู้ไทโคกโก่งเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากประเทศจีนตอนใต้ เคลื่อนลงมาผ่านเวียดนามและลาว ข้ามฝั่งแม่น้ำโขงเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ทางภาคอีสานของไทย โดยทั่วไปแล้วชาวผู้ไทยชอบอาศัยอยู่ใกล้ภูเขาเนื่องจากต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติมา ชาวผู้ไทยเป็นผู้ยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ภาษาพูด การแต่งกาย ดนตรีพื้นบ้าน การทอผ้า การจักสานไม้ไผ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปนิสันโอบอ้อมอารี ยิ้มแย้มแจ่มใส และความเป็นมิตร และมีพิธีกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีเหยา เป็นการรักษาผู้ป่วย โดยขอขมาผีที่ทำให้เจ็บป่วย พิธีเลี้ยงผีบ้าน และพิธีเลี้ยงเจ้าปู่ตา ของดีของบ้านโคกโก่ง คือวนอุทยานภูผาวัว ที่มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ อยู่ติดกับหมู่บ้านด้านทิศเหนือ ธรรมชาติสวยงามมากมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมน้ำตกตาดสูง น้ำตกตาดยาว ผานางคอย ผานางแอ่น

บ้านโคกโก่ง เป็นหมู่บ้านที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตแบบชาวผู้ไท เอาไว้อย่างเหนียวแน่น ชาวบ้านได้มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกระทำกิจกรรมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวผู้ไท เช่น รวมกลุ่มกันเล่นดนตรีพื้นบ้าน ฟ้อนรำผู้ไท การแสดงแบบผู้ไทอื่นๆ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน

บ้านโคกโก่งได้เปิด หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทบ้านโคกโก่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวผู้ไทตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ให้ความสนใจเดินทางมาเยือนจำนวนมาก และมีการค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อนของหมู่บ้านร่วมกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป และมีการประชุมปรึกษาหารือ มีการระดมความคิดในการพัฒนาเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ ในปี 2543 หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวเมืองและชุมชน ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3ประจำปี 2543 (Thailand Tourism Awards 2000)

ชาวบ้านโคกโก่ง ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม โดยมีชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มสหกรณ์การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์บ้านโคกโก่ง” ชื่ออักษรย่อ สทคก. สำนักงานที่ตั้งกลุ่มอยุ่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโคกโก่ง หมู่ที่ 5มีปรัชญาการบริหารกลุ่มว่า “จริงใจจริงจัง รับฟังความคิดเห็น เน้นการให้บริการ ประสานผลประโยชน์” ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพักแรมแบบโฮมสเตย์ เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีของชาวบ้าน เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีเหยา (การรักษาผู้ป่วย) รับประทานอาหารพื้นบ้านแบบพาแลง ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และเดินป่าศึกษาธรรมชาติพรรณไม้และพืชสมุนไพรท้องถิ่น ชมน้ำตกตาดสูง-ตาดยาว ตามเส้นทางเดินป่าในวนอุทยานภูผาวัว
ลักษณะเด่น
มีประเพณี – พิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านผู้ไท ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแต่งกาย คนในชุมชนทุกเพศทุกวัยล้วนแต่งกายด้วยชุดผู้ไท ภาษาพูดคนในชุมชนยังคงใช้ภาษาพื้นบ้าน คือภาษาผู้ไทเป็นภาษาพูด งานศิลปหัตถกรรมมีกลุ่มสตรีทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้าแบบผู้ไท ทั้งเย็บด้วยจักรและเย็บด้วยมือ มีกลุ่มจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือน
ประวัติ
เมื่อปี พ.ศ.2432 ชนชาวผู้ไทบ้านคำเฮ้ (โนนนำคำ) ตำบลหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ได้ อพยพมา 2 ครัวเรือนจำนวน 19 คน นำโดยนายอุปชัย มาตั้งหมู่บ้านอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบ้านโคกโก่งปัจจุบันนี้ ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านทุ่งบักเฒ่า”ต่อมาได้มีชาวเผ่ากุลาประมาณ 10 คน มาขออาศัยอยู่ด้วย พวกกุลามีนิสัยอันธพาล สร้างความเดือนร้อนแก่ชาวบ้านเป็นอันมากจึงพากันกลับไปอยู่ที่บ้านคำเฮ้ฮัก จนถึงปี พ.ศ.2449 พวกเขาจึงอพยพมาที่บ้านทุ่งบักเฒ่าอีก แต่สภาพที่ดินทำกินไม่เหมาะสมจึงพากันย้ายมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ใหม่ และได้ทำเรื่องขอตั้งชื่อหมู่บ้านอย่างเป็นทางการตามสภาพภูมิประเทศว่า “บ้านโคกโก่ง” มีนายเจ้าชิน เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้าน จนมาถึงปัจจุบันมีนายขวัญชัย ปัททะทุม ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนที่ 8 คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือการทำนา-ทำไร่ อาชีพรอง คือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ การทอผ้าฝ่าย จักสาน เย็บปัก ถักร้อย หาของป่า และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไท
ข้อมูลเพิ่มเติม

รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน

รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยอดเยี่ยม (กินรีทอง) ปี พ.ศ. 2543 รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา
ปี พ.ศ. 2550 การประกวด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดีเด่น ปี พ.ศ. 2551

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน

- พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน
- คัดสรรรูปแบบการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับยุคสมัย
- มุ่งเน้นเพิ่มความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น

 

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

 • กลุ่มครอบครัว
 • กลุ่มวัยทำงาน
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น
 • กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา
 • กลุ่ม MICE / ศึกษาดูงาน
 • กลุ่มศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
 • กลุ่มวิถีชีวิต / ชุมชน / วิถีเกษตร

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
09:00 - 18:00
วันจันทร์:
09:00 - 18:00
วันอังคาร:
09:00 - 18:00
วันพุธ:
09:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี:
09:00 - 18:00
วันศุกร์:
09:00 - 18:00
วันเสาร์:
09:00 - 18:00
หมายเหตุเวลาทำการ:
ทุกวัน

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
2 วัน
ที่จอดรถ:
100 คัน

 สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลที่พักในแหล่งท่องเที่ยว

 • โฮมสเตย์

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

 • สุขา
 • ร้านอาหาร
 • ร้านขายสินค้าที่ระลึก
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ป้ายสื่อความหมาย
 • ป้ายชี้ทางเข้าถึง
 

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ

 • ทางลาด
 • ห้องน้ำสำหรับคนพิการ

 สาธารณูปโภค

ระบบกำจัดขยะ

 • รีไซเคิลขยะ

ระบบไฟฟ้า

 • การไฟฟ้า
 

ระบบน้ำใช้

 • ประปา

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 

ระบบการสื่อสาร

 • โทรศัพท์สาธารณะ
 • สัญญาณโทรศัพท์

ระบบบำบัดน้ำเสีย

 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

 • ชมการแสดงทางวัฒนธรรม

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ / นิเวศ

 • ท่องเที่ยวธรรมชาติและสัตว์ป่า

Specifications

 • ได้รับการรับรอง (Certified)
 • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
  กรมการท่องเที่ยว
 • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
  ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
เทศบาลตำบลกุดหว้า
หมู่บ้านโคกโก่ง หมู่ 5 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
043-815806

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา