ปฏิทินท่องเที่ยววิถีไทย

อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานทบทวนการพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านกุดสะกอยและหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค ตามที่ราษฎรตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้ขอพระราชทานพระกรุณาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี ๒๕๓๕ ให้ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยหินชะแนนใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำแต่มีเหตุให้ต้องชะลอโครงการเนื่องจากมีปัญหาการกว้านซื้อที่ดินเพื่อหวังค่าทดแทนทรัพย์สิน
กรมชลประทานได้วางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุประมาณ ๑๒.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ไว้ ๔ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๓๙–พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เมื่อได้ทำการก่อสร้างมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของโครงการ กรมชลประทานก็ได้ชะลอโครงการเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลเข้ามากว้านซื้อที่ดินและปลูกต้นไม้หวังรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ต่อมาเมื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แล้ว กปร. จึงให้การสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อทำการก่อสร้างในส่วนที่เหลือซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ ๒๕๕๐
ทำให้มีแหล่งน้ำขนาดความจุ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมได้ ๘,๐๐๐ ไร่ ทำให้ราษฎร ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑,บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒,บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖, บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ ๗, และบ้านโพธิไพศาล หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ๑,๐๑๕ ครัวเรือน ๔,๗๐๘ คน และราษฎร ๓ หมู่บ้าน ได้แก่บ้านโพนจาน หมู่ที่ ๒, บ้านห้วยไร่ และบ้านดงคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ ๕๙๒ ครัวเรือน ๒,๗๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๗ ครัวเรือน ๗,๔๑๘ คน มีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี ทั้งนี้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดูแลโครงการและการใช้น้ำด้วยแล้ว
 
ลักษณะเด่น
จุดล่องแพ, กิจกรรมทางน้ำ, มีร้านอาหารบริการ
ประวัติ
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น ยาว 390 เมตร สำหรับการก่อสร้างทำนบดินและระบบส่งน้ำคาดว่าจะก่อสร้าง แล้วเสร็จทั้งโครงการภายในปี 2550
 

 ข้อมูลแนะนำ

กลุ่มนักท่องเที่ยว

เวลาทำการ

วันอาทิตย์:
08:30 - 17:30
วันจันทร์:
08:30 - 17:30
วันอังคาร:
08:30 - 17:30
วันพุธ:
08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี:
08:30 - 17:30
วันศุกร์:
08:30 - 17:30
วันเสาร์:
08:30 - 17:30
หมายเหตุเวลาทำการ:
ทุกวัน เวลา 08.30 - 17.30 น.

ราคาค่าเข้าชม

ราคาค่าเข้าชม:
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลแนะนำ

เวลาที่ใช้เที่ยวที่นี่:
 
ที่จอดรถ:
 

 สาธารณูปโภค

ระบบการสื่อสาร

  • สัญญาณโทรศัพท์

Specifications

  • ได้รับการรับรอง (Certified)
  • ข้อมูลที่เป็นทางการของหน่วยงานรัฐ :
    กรมการท่องเที่ยว
  • ปรับปรุงข้อมูลโดย :
    ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact)
กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 5
หมู่ที่ 9 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47000

 
THAILAND Tourism Directory
PTT THAILAND GRAND PRIX 2018
 
Moto DT
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา